Basisschool Het Spick - Beesel
MENU

MR

Ons Management Team (MT), bestaande uit directeur en temleiders is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen op de school. Het MT neemt deze beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Elk belangrijk besluit dat het MT wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Dit is geen vrijblijvend iets, maar ligt vastgelegd in een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO).

De MR heeft naast instemmingsrecht ook advies-bevoegdheden over allerlei ‘schoolse’ aangelegenheden. Het accent ligt hierbij vooral op de beleidsmatige kant van zaken.Het gaat bijvoorbeeld om onderwerpen als de formatie, het schoolplan, de begroting, TSO, schooltijden en de communicatie tussen school en ouders. In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding).

De MR van het Spick komt per schooljaar 5 keer bij elkaar voor overleg. Het MT is hierbij aanwezig, als gesprekspartner en adviseur, alles is bespreekbaar en de lijnen zijn kort. Op deze manier wordt het de MR mogelijk gemaakt met veel plezier en inzet een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van onze school.

 

GMR

Voor de stichting Kerobei, met meer dan één school onder haar beheer, geldt een verplichte Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De verplichte GMR heeft een eigen taak, positie en wettelijk toegekende bevoegdheden. In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is bepaald dat de GMR in de plaats treedt van de MR’s van de scholen “indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen”.

In de GMR wordt op bovenschools niveau schooloverstijgend en kaderstellend beleid aan de orde gesteld. Dat geeft de ruimte aan de directeuren van de individuele scholen om dat beleid concreet op schoolniveau verder in te vullen in samenspraak met de MR van die school. Daardoor kan de MR zich toeleggen op schoolspecifieke aangelegenheden.

Met deze systematiek is een tweedeling gelegd: schooloverstijgend en op schoolniveau. Dit is bepalend voor de (inhoud van de) documenten en gespreksonderwerpen in zowel de GMR als de MR’s. De informatieoverdracht en communicatie tussen GMR en MR’s zijn belangrijke aandachtspunten.

GMR-leden hoeven geen lid te zijn van een MR. GMR-leden worden uit de ouders en de leerkrachten gekozen, door de leden van de afzonderlijke MR’s. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar.

Aanvullende informatie over de WMS, MR en GMR is beschikbaar op de internetsite www.infowms.nl.