Basisschool Het Spick - Beesel
MENU

MR

Elk belangrijk besluit dat het MT wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Dit is geen vrijblijvend iets, maar ligt vastgelegd in een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO).

De MR heeft naast instemmingsrecht ook advies-bevoegdheden over allerlei ‘schoolse’ aangelegenheden. Het accent ligt hierbij vooral op de beleidsmatige kant van zaken.Het gaat bijvoorbeeld om onderwerpen als de formatie, het schoolplan, de begroting, TSO, schooltijden en de communicatie tussen school en ouders. In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding).

De MR van het Spick komt per schooljaar 6 keer bij elkaar voor overleg. Het MT is hierbij aanwezig, als gesprekspartner en adviseur, alles is bespreekbaar en de lijnen zijn kort. Op deze manier wordt het de MR mogelijk gemaakt met veel plezier en inzet een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van onze school.

GMR

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is bepaald dat de GMR in de plaats treedt van de MR’s van de scholen “indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen”. In de GMR wordt op bovenschools niveau schooloverstijgend en kaderstellend beleid aan de orde gesteld.

Klik hier om naar doorverwezen te worden naar de site van Kerobei.

Aanvullende informatie over de WMS, MR en GMR is beschikbaar op de internetsite www.infowms.nl.