Basisschool Het Spick - Beesel
MENU

CITO-TOETSEN

Waarom nemen we Citotoetsen af?
Meer uitleg hierover staat in de brochure van CITO (versie februari 2015).

Met de toetsen van het Cito kunnen we de ontwikkeling van individuele leerlingen, groepen leerlingen en het onderwijs op onze school volgen.

·     De toetsen geven informatie over de ontwikkeling van een leerling ten opzichte van het voorgaande meetmoment of de voorgaande meetmomenten. De toetsen geven antwoord op vragen als: is de mate van vooruitgang van de leerling in de afgelopen periode te vergelijken met de mate van vooruitgang in de daaraan voorafgaande periodes? Vertoont zijn/haar ontwikkeling nog steeds een opgaande lijn of stagneren de vorderingen?

·     De toetsen geven informatie over de ontwikkeling van een leerling in vergelijking met leeftijd- of groepsgenoten. De toetsen geven antwoord op vragen als: hoe zijn de vorderingen in vergelijking met die van andere leerlingen uit het land over een langere periode? Wordt een eventuele achterstand ten opzichte van de gemiddelde leerling steeds groter of zien we dat een leerling zijn achterstand inloopt?

·     De toetsen geven informatie over de voortgang van individuele leerlingen ten opzichte van de (tussen)doelen die worden nagestreefd. De toetsen geven antwoord op vragen als: bereikt de leerling, als hij/zij zich in dit tempo blijft ontwikkelen, de gestelde tussendoelen of einddoelen? Ligt de leerling nog op schema?

·     De toetsen geven informatie over de vorderingen van de groep ten opzichte van de landelijke vergelijkingsgroep en van de te realiseren onderwijsdoelen (waarbij dezelfde vragen aan de orde komen als bij de ontwikkeling van individuele leerlingen). Daarnaast kunnen de resultaten van leerlingen van een groep ook onderling met elkaar vergeleken worden. De toetsen geven dan antwoord op vragen als: hoe groot zijn de verschillen in vaardigheid tussen de leerlingen van de groep? Welke leerlingen hebben ongeveer dezelfde vaardigheid? Welke leerlingen lijken onvoldoende van het gegeven onderwijs geprofiteerd te hebben?

·     De toetsen geven informatie over de kwaliteit van het onderwijs op schoolniveau. De toetsen geven antwoord op vragen als: wat brengt het onderwijs op? Hoe verloopt de feitelijke ontwikkeling? Welk effect hebben bepaalde maatregelen en inspanningen?
Een belangrijk verschil tussen de Citotoetsen en de methode gebonden toetsen is dat de Citotoets een landelijke toets is: er wordt vergeleken met alle kinderen in Nederland.

Welke toetsen heeft Cito die wij afnemen?

·     Rekenen en wiskunde

·     Begrijpend lezen

·     AVI (technisch lezen op tekstniveau)

·     DMT (technisch lezen op woordniveau)

·     Viseon, sociaal-emotionele ontwikkeling groep 1 t/m 8
De meeste toetsen worden in januari en juni afgenomen in de groepen waar de toetsten voor gelden.

Na afname van de toetsen
De resultaten van de toetsen zijn ingedeeld in de niveaus I t/m V. Waarbij I de hoogste score is en V het laagste. Landelijk gezien scoort:

·     20% van de kinderen een I score

·     20% een II score

·     20% een III score

·     20% een IV score

·     20% een V score

Wat doen we na het bekijken van de resultaten?
Alle resultaten worden geanalyseerd door de leerkrachten samen met de teamleiders. Deze analyses worden samen met de ervaringen in de groep gebruikt om in de komende periode het aanbod in de lessen af te stemmen op de ontwikkelbehoefte van het kind. Daarnaast wordt er op groeps- en school niveau gekeken naar de resultaten van de trendanalyse zodat er ook op die niveaus ingezet kan worden op noodzakelijke veranderingen.

Welke kinderen vallen op?

·     Leerlingen die een V of hoge I score hebben

·     Leerlingen die zich onvoldoende ontwikkelen binnen het niveau

·     Leerlingen die een andere ontwikkeling laten zien dan verwacht was

Wanneer een leerling zich conform zijn of haar mogelijkheden ontwikkelt, dus binnen zijn/haar niveau, dan is een leerling in principe geen zorgleerling. Bijvoorbeeld een leerling scoort steeds een D of E, krijgt passend aanbod in de groep, en ontwikkelt zich binnen dit niveau voldoende. In dat geval hoeft een D of E geen zorg te zijn.

De ouders krijgen twee maal per jaar via de mail de resultaten van de toetsen toegezonden. De ouders krijgen dan het resultaat van elke toets te zien in een grafiek. Op de grafiek kunnen de ouders de ontwikkeling van uw kind zien per vakgebied. Geen enkel kind ontwikkelt zich volgens een vaste lijn, dus kunnen er momenten zijn dat de grafiek uitschieters heeft naar boven of beneden. Dit is wel een signaal voor ons om alert te zijn, maar er hoeft niet direct reden tot zorg te zijn.
Als ouders naar aanleiding van deze mail behoefte hebben aan extra uitleg, dan kunnen zij contact met de leerkracht opnemen. Mocht er vanuit de leerkracht behoefte zijn aan een extra toelichting, dan zal hij/zij met de ouders contact opnemen.